സംവരണവിഷയം പിന്നാക്ക-ദളിത് സമുദായങ്ങളുമായി
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തണം:
ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക മെത്രാന്‍സമിതി

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക സമുദായംഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ- ഉദ്യോഗമണ്ഡലങ്ങളില്‍ സംവരണം നല്‍കാനുള്ള ധ്രുത നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള പട്ടികജാതി-വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെയും, ദലിത് ക്രൈസ്തവരും ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കരും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്നാക്കസമുദായങ്ങളിലെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും പരിരക്ഷയ്ക്കും

Read More

സംവരണവിഷയം പിന്നാക്ക-ദളിത് സമുദായങ്ങളുമായി
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തണം:
ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക മെത്രാന്‍സമിതി
0

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക സമുദായംഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ- ഉദ്യോഗമണ്ഡലങ്ങളില്‍ സംവരണം നല്‍കാനുള്ള ധ്രുത നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള പട്ടികജാതി-വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെയും, ദലിത് ക്രൈസ്തവരും ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കരും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്നാക്കസമുദായങ്ങളിലെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും പരിരക്ഷയ്ക്കും

Read More

സംവരണവിഷയം പിന്നാക്ക-ദളിത് സമുദായങ്ങളുമായി
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തണം:
ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക മെത്രാന്‍സമിതി
0

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക സമുദായംഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ- ഉദ്യോഗമണ്ഡലങ്ങളില്‍ സംവരണം നല്‍കാനുള്ള ധ്രുത നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള പട്ടികജാതി-വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെയും, ദലിത് ക്രൈസ്തവരും ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കരും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്നാക്കസമുദായങ്ങളിലെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും പരിരക്ഷയ്ക്കും

Read More

സംവരണവിഷയം പിന്നാക്ക-ദളിത് സമുദായങ്ങളുമായി
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തണം:
ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക മെത്രാന്‍സമിതി
0

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക സമുദായംഗങ്ങളിലെ ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ- ഉദ്യോഗമണ്ഡലങ്ങളില്‍ സംവരണം നല്‍കാനുള്ള ധ്രുത നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോള്‍ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള പട്ടികജാതി-വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെയും, ദലിത് ക്രൈസ്തവരും ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കരും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയില്‍ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്നാക്കസമുദായങ്ങളിലെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും പരിരക്ഷയ്ക്കും

Read More

മുന്നോക്ക പ്രീണനത്തിന്റെ തുല്യ നീതി

  മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമനങ്ങളില്‍ 10 ശതമാനം സംവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സബോര്‍ഡിനേറ്റ് റൂള്‍സ് ചട്ടങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനമിറക്കി. സര്‍ക്കാരിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലേക്കും പി.എസ്.സി വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങള്‍ക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഈ മുന്നാക്ക സാമ്പത്തിക സംവരണം ബാധകമാണ്. പ്ലസ്ടു മുതല്‍ പ്രഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കു വരെയുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഇതു

Read More